Skip to main content
Director General
Eiichiro Sumita
Executive Researcher
Masao Utiyama
Research Executive Director
Hideki Tanaka
Senior Researche
Xiaolin Wang
Senior Researcher
Jun Kawai
Senior Researcher
Kenji Imamura
Senior Researcher
Atsushi Fujita
Senior Researcher
Raphael Rubino
Senior Researcher
Masao Ideuchi
Senior Researcher
Chenchen Ding
Researcher
Raj Dabre
Technical Researcher
Hiroshi Manabe
Technical Researcher
Hour Kaing
Technical Researcher
Yiran Wang
Technical Research Expert
Michael Paul